Bratislava pripravuje novelizáciu Územného plánu hlavného mesta, ktorá mu okrem iného umožní preklasifikovanie stavebného pozemku na zelenú plochu. Upozornil na to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR), podľa ktorého je ale problémom, že to môže byť len na rozhodnutí mesta, čím jednostranným prístupom bez konzultácie s vlastníkom sú dotknuté jeho práva a vznikajú mu škody.


IUR tvrdí, že sa okrem toho zavádza možnosť spolupráce mesta a súkromného vlastníka pozemku pri zmene územného plánu v prospech bývania. „Ide o pomerne zložitý proces, kedy žiadateľ, ak chce požadovanú zmenu dosiahnuť, musí splniť viaceré podmienky. Jednou je napríklad spracovanie a prerokovanie urbanistickej štúdie na vlastné náklady. Ďalšou z podmienok je akceptovanie záväzku odovzdať hlavnému mestu podiel 25 percent na zisku vo forme dokončených bytov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek.

Z inej časti materiálu je podľa IUR zrejmá redukcia zastavaného územia mesta v územnom pláne o 167,76 hektára. „Inak povedané, z pozemkov, na ktorých bola možná výstavba, sa majú stať zelené plochy. To bude mať za následok výrazný prepad ich hodnoty. Navyše, na rozdiel od praxe z minulosti, sa tak dnes nedeje po predchádzajúcej dohode s vlastníkmi pozemkov. Zároveň mesto nepredložilo ani urbanistické alebo iné štúdie, ktoré v už spomínaných prípadoch vyžaduje od vlastníkov a zdôvodňovali by tieto návrhy,“ dodal J. Suchánek.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: