Dlžníci, ktorý čelia exekučnému konaniu, môžu prísť aj o svoju nehnuteľnosť. Exekúcia nehnuteľnosti je väčšinou posledná možnosť, ako sa veriteľ cez exekúciu dostane k svojim peniazom. Na výkon dražby sa vyžaduje súhlas veriteľa a nehnuteľnosť musí byť zároveň vo vlastníctve dlžníka. Až potom môže nasledovať exekúcia nehnuteľnosti.

Exekúcia nehnuteľnosti nemôže prebehnúť, ak v nej má dlžník hlásený trvalý alebo prechodný pobyt. To platí len v prípade, ak sa vymáha peňažná pohľadávka, ktorá bez neprevyšuje 2 000 eur. Ak dlžník nepodá do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na jej zastavenie alebo ho súd zamietne, exekútor vydá exekučný príkaz.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: