Doplatok k dôchodku či percentuálne zvýšenie penzie. Diskriminovaní ľudia narodení v rokoch 1957 až 1965 sa ešte vlani dočkali nápravy, ktorú spôsobila tabuľka dôchodkového veku a jeho zastropovanie. Veľkej časti penzistov už rozhodnutie o náhrade prišlo, iným ešte len príde.


Sociálna poisťovňa má totiž pri jednorazovom doplatku k starobných dôchodkomalebo jeho zvýšení podľa zákona čas na rozhodnutie až do konca budúceho roka. Týka sa to najmä tých penzistov, o ktorých už rozhodovala pred 1. januárom tohto roka.

Niektorí dôchodcovia navyše nedostanú žiadnu náhradu, ich problém už vyriešila nová tabuľka dôchodkového veku. Tá platí od začiatku tohto roka.

Čo spôsobilo diskrimináciu?

So zastropovaním dôchodkového veku na úrovni 64 rokov prišla ešte bývalá vládna koalícia. Problémy spôsobila tabuľka, ktorá niektorým ročníkom žien v dôchodkovom veku nezohľadňovala počet vychovaných detí. Každé vychované dieťa znižuje dôchodkový vek o šesť mesiacov. Zákon umožňuje skrátenie najviac o 18 mesiacov, čo sú v praxi tri vychované deti.

Ročníky dôchodcov narodených v rokoch 1957 až 1965 ale boli ukrátené o skorší odchod do penzie. Súčasná vláda preto opravila starú tabuľku dôchodkového veku a zaviedla systém kompenzovania vo forme buď jednorazového doplatku k penzii, alebo percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku. Zmena rozdelila diskriminované ročníky do troch skupín.

  • Prvou z nich sú poistenci, ktorí pred 1. januárom tohto roka nedosiahli dôchodkový vek podľa tabuľky platnej pred a ani po 1. januári 2021. V týchto prípadoch je už tabuľka upravená tak, aby sa im počet vychovaných detí do dôchodkového veku počítal.
  • Druhou skupinou sú penzisti, ktorí ešte dôchodkový vek nedosiahli podľa starej tabuľky, ale podľa tej novej by už odišli do penzie pred začiatkom tohto roka. Dôchodkový vek tejto skupiny je pre účely odškodnenia 1. január 2021.
  • Poslednou skupinou sú ľudia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek podľa starej tabuľky pred 1. januárom tohto roka a starobný dôchodok majú priznaný. Tejto skupine dôchodcov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Doplatok k dôchodku a percentuálne zvýšenie

Aby sa kompenzácia vypočítala správne, poisťovňa im určí takzvaný fiktívny dôchodkový vek. Ide o vek, ktorý by penzista dosiahol podľa novej tabuľky. Podľa toho sa potom určuje rozdiel medzi dôchodkovým vekom podľa starej a novej tabuľky. Za obdobie zisteného rozdielu dostane táto skupina penzistov jednorazový doplatok.Inak povedané, ide o kompenzáciu za dôchodkové dávky, o ktoré penzista kvôli zlému výpočtu dôchodkového veku podľa starých pravidiel prišiel.

Sociálna poisťovňa v prípade kompenzácií rozlišuje nároky podľa dátumu priznania penzie. V prvom prípade ide o penzistov, ktorým bol dôchodok priznaný najneskôr 1. januára tohto roka. Ide najmä o tých, ktorí sa pred týmto dátumom dostali do penzie podľa starej tabuľky. Prípadne by už dovŕšili dôchodkový vek podľa novej tabuľky. Ich dôchodkový vek by tak dovŕšili priamo 1. januára 2021.

Pri penzistoch, ktorým už Sociálna poisťovňa dôchodok priznala predzačiatkom tohto roka, má čas na rozhodnutie o doplatku do konca roka 2022. Pri tých penzistoch, o ktorých ešte rozhoduje alebo bude rozhodovať po 31. decembri 2020, bude riešiť aj doplatok k dôchodku zároveň s priznaním starobnej penzie.

Príklad č. 1 (doplatok k dôchodku):

  • Žena narodená 15. júna 1958 a vychovala jedno dieťa.
  • Dôchodkový vek podľa starej tabuľky: 15. januára 2021 vo veku 62 rokov a 7 mesiacov
  • Dôchodkový vek podľa starej tabuľky: 1. januára 2021
  • Fiktívny dôchodkový vek: 15. augusta 2020 vo veku 62 rokov a 2 mesiace 

Dôchodkový vek žena dovŕši 1. januára 2021, v deň účinnosti novely zákona. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila pred 1. januárom 2021, teda pred platnosťou novej tabuľky. 15. august 2020 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie a dôchodkový vek je deň účinnosti novely zákona, teda 1. január 2021.

Príklad č. 2:

  • Žena narodená 15. mája 1959 a vychovala dve deti.
  • Dôchodkový vek je 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov.

Dôchodkový vek žena dovŕši 15. marca 2021, teda už podľa nových pravidiel platných od 1. januára 2021.

Predčasný dôchodok

Druhou skupinou sú predčasní penzisti. V ich prípade platí, že ak im bol priznaný predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2021, majú nárok na zvýšenie predčasného starobného po dovŕšení dôchodkového veku klasického starobného dôchodku.

Zvýši sa im o 0,5 percenta sumy predčasného dôchodku pred jej znížením za obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku, a to za každých začatých 30 dní rozdielu dôchodkových vekov.

Pri žiadostiach po31. decembri 2020 o nároku na zvýšenie Sociálna poisťovňa rozhodne zároveň s priznaním predčasného starobného dôchodku.

Ak už o nej rozhodla pre 1. januárom tohto roka, na rozhodnutie o zvýšení má čas do 31. decembra budúceho roka.

Doplatok k dôchodku
O doplatok k dôchodku netreba žiadať. (Ilustračné foto: Freepik)

Sociálna poisťovňa to rieši v predstihu

Poisťovňa sa tiež bude venovať prípadom, kedy niekto dovŕšil dôchodkový vek podľa nových predpisov pred 2. januárom 2021. Pritom platí, že za obdobie dôchodkového poistenia získané počas obdobia rozdielu dôchodkových vekov takémuto penzistovi patrí zvýšenie starobného dôchodku ako za obdobie dôchodkového poistenia získané bez poberania starobného dôchodku. Doplatok k dôchodku bude v týchto prípadochuž v priznanej mesačnej sume dôchodku.

Sociálna poisťovňa ale deklaruje, že viac ako 80 percent poberateľov dôchodkov priznaných do konca minulého roka kompenzuje v predstihu. Ešte v júli informovala, že za tento mesiac spracovala kompenzácie približne 37 350 poistencom, ktorým bol priznaný starobný a predčasný starobný dôchodok do konca roka 2020.

Spolu s priebežne priznávanými kompenzáciami ďalšej skupiny poistencov, ktorí si o starobný dôchodok žiadali až tento rok, dokopy vtedy vyriešila už viac ako 45 200 prípadov diskriminácie. Ide predovšetkým o ženy od roku narodenia 1957. Zvýšenie penzie a doplatok k dôchodku sa vyplácajú automaticky, takže o kompenzácie nemusia penzisti žiadať.

Dôchodkový vek (tabuľka platná od 1. januára 2021)

Rok narodeniaDôchodkový vek mužovDôchodkový vek žien bez detíDôchodkový vek žien (1 dieťa)Dôchodkový vek žien (2 deti)Dôchodkový vek žien (3 alebo 4 deti)Dôchodkový vek žien (5 a viac detí)
1943 a menej60r57r56r55r54r53r
194460r 9m57r56r55r54r53r
194561r 6m57r56r55r54r53r
194662r57r56r55r54r53r
194762r57r 9m56r55r54r53r
194862r58r 6m56r 9m55r54r53r
194962r59r 3m57r 6m55r 9m54r53r
195062r60r58r 3m56r 6m54r 9m53r
195162r60r 9m59r57r 3m55r 6m53r 9m
195262r61r 6m59r 9m58r56r 3m54r 6m
195362r62r60r 6m58r 9m57r55r 3m
195462r62r61r 3m59r 6m57r 9m56r
195562r 76d62r 76d62r 76d60r 3m58r 6m56r 9m
195662r 139d62r 139d62r 139d61r59r 3m57r 6m
195762r 6m62r 6m62r61r 6m60r58r 3m
195862r 8m62r 8m62r 2m61r 8m60r 9m59r
195962r 10m62r 10m62r 4m61r 10m61r 4m59r 9m
196063r63r62r 6m62r61r 6m60r 6m
196163r 2m63r 2m62r 8m62r 2m61r 8m61r 3m
196263r 4m63r 4m62r 10m62r 4m61r 10m61r 7m
196363r 6m63r 6m63r62r 6m62r61r 11m
196463r 8m63r 8m63r 2m62r 8m62r 2m62r 2m
196563r 10m63r 10m63r 4m62r 10m62r 4m62r 4m
1966 a viac64r64r63r 6m63r62r 6m62r 6m
Zdroj: Sociálna poisťovňa/odchod do dôchodku

Dôchodkový vek mužov s deťmi (tabuľka platná od 1. januára 2021)

Rok narodeniaDôchodkový vek mužov (1 dieťa)Dôchodkový vek mužov (2 deti)Dôchodkový vek mužov (3 a viac detí)
195762r61r 6m61r
195862r 2m61r 8m61r 2m
195962r 4m61r 10m61r 4m
196062r 6m62r61r 6m
196162r 8m62r 2m61r 8m
196262r 10m62r 4m61r 10m
196363r62r 6m62r
196463r 2m62r 8m62r 2m
196563r 4m62r 10m62r 4m
1966 a viac63r 6m63r62r 6m
Zdroj: Sociálna poisťovňa/odchod do dôchodku

(Inzercia)