Životná poistka je typická tým, že pri jej nastavení zohráva dôležitú úlohu vek a zdravotný stav poistenca. Čim je človek starší, tým rizikovejší je pre poisťovňu. So stúpajúcim vekom sa navyše môže zhoršovať jeho zdravotný stav. Samotná poistka je potom drahšia, alebo je klient na niektoré riziká jednoducho nepoistiteľný. Odborníci preto často opakujú, že životná poistka by sa mala uzavrieť v mladom veku a v čase, kedy je človek zdraví. Trh a ceny produktov v rámci konkurenčného boja sa menia. Ľudia preto často prehodnocujú, že svoje staré poistenie zmenia, prípadne úplne zrušia a prestúpia do inej poisťovne.

Odborníci hovoria, že zrušiť staré poistenie a uzatvoriť si ho niekde inde kvôli cene, sa väčšinou neoplatí „V prvom rade je potrebné sa pozrieť na zdravotný stav klienta. Ak sa nezmenil od dojednania poslednej poistnej zmluvy a klient je ochotný si priplatiť, keďže s vyšším vstupným vekom stúpa aj výška poistného, poistenie sa môže prepracovať. Na druhej strane, ak sa zdravotný stav zmenil a je tam riziko, že nové poistenie bude obsahovať výluky alebo nebude môcť byť dojednané v rozsahu podľa potrieb klienta, je lepšie ponechať si starú zmluvu, a to aj za cenu toho, že riziká nebudú mať taký rozsah a benefity ako aktuálne ponúkajú poisťovne,“ vysvetľuje produktová špecialistka pre životné poistenie z Finportalu Alexandra Chmelová.

Ľudia si tak pri zrušení životnej poistky priplatia aj v mladšom veku. Keď menia poisťovňu, podstupujú aj riziko, že budú nejaký čas nepoistení. Za poistku síce budú platiť, ale poisťovňa pri nich uplatní takzvanú čakaciu dobu. Podľa finančného analytika z OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika poisťovne čakacie doby bežne uplatňujú pri kľúčových rizikách ako kritické choroby či invalidita. Ak sa počas čakacej doby, napríklad šesť až 18 mesiacov od uzavretia zmluvy stane poistná udalosť, poistné nebude vyplatené. Spolu s A. Chmelovou sa zhodujú, že najmä väčšie poisťovne už akceptujú aj prenos čakacích dôb od konkurencie. V takom prípade je klient v novej poistnej zmluve poistený už od prvého dňa.

Keď sa niekto rozhodne zrušiť investičné životné poistenie, poisťovňa mu vyplatí odkupnú hodnotu, ktorá ale nemusí byť vo výške zaplateného poistného. Príde teda o peniaze, ktoré dovtedy do poistenia vložil a ktoré nemali čas na to, aby sa dostatočne zhodnotili. Poisťovňa je totiž povinná v prvom roku trvania poistnej zmluvy investovať najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom aspoň 60 percent a v treťom roku 70 percent z poistného. Investičná životná poistka sa pritom v minulosti neoplatila. Problém bol v tom, že prvé roky od uzatvorenia poistky klient len splácal poplatky a províziu.

Staronová životná poistka

Namiesto zrušenia starej poistky si ju ľudia môžu upraviť. Poisťovne totiž ponúkajú aj možnosť uzatvoriť si pripoistenia, niektoré z nich zrušiť alebo zmeniť poistnú sumu. Dokonca je možné do zmluvy dopoistiť aj ďalšiu poistenú osobu ako napríklad dieťa či manžela a tým ušetriť na poistnom. Vo všeobecnosti by sa mala životná poistka kontrolovať zhruba každé dva roky. Aj zmenou zmenu zostavy pripoistení a úpravy poistnej zmluvy sa podľa M. Búlika dá získať lepšia poistná ochrana bez toho, aby niekto musel za poistku platiť viac peňazí.

A. Chmelová pripomína, že na dopoistenie sa už nemusí vzťahovať rovnaký zľavový systém ako pri novej zmluve a v konečnom dôsledku môže byť dopoistenie cenovo nevýhodnejšie. S výnimkou zrušenia nejakého rizika v zmluve sa pri týchto zmenách opäť nanovo prehodnocuje aj zdravotný stav klienta a vychádza sa z vyššieho vstupného veku. Opäť platí pravidlo, že s vyšším vekom rastie aj cena. „Nastavenie rizikového životného poistenia uzavretého v mladšom veku zostáva bez zmeny, čiže podľa pôvodného zdravotného stavu vtedy, ak sa v priebehu trvania zmluvy len odpoisťujú pripoistenia či znižujú poistné sumy,“ vysvetľuje M. Búlik.

životná poistka
Životná poistka je typická tým, že pri jej nastavení zohráva dôležitú úlohu vek a zdravotný stav (Ilustračné foto: Depositphotos/životná poistka)I

Alternatívou môže byť aj kombinácia pôvodnej poistnej zmluvy s novou, v ktorej sa dohodnú iba vybrané alebo rovnaké rizika. Na rozdiel od neživotného poistenia, ktoré pokrýva škody do ich reálnej výšky, môže byť životná poistka vyplatená aj vo viacerých poisťovniach. „V životnom poistení môže mať klient neobmedzené množstvo poistných zmlúv vo viacerých poisťovniach. Pri životnom poistení si osoba nastavuje riziká a výšku poistnej sumy zväčša podľa svojho príjmu, výšky hypotéky a záväzkov, ktoré má aby ich v prípade nepredvídateľnej udalosti bola schopná splácať,“ potvrdzuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Veľa poisťovní navyše na pripoistenia uplatňuje aj takzvané verejné prísľuby. To znamená, že nové podmienky sa nevzťahujú iba na zmluvy, ktoré ešte len budú uzavreté, ale už aj na existujúce portfólio.

Pripoistenie len tak (ne)zrušíte

Pri dopoisťovaní nových rizík či zvyšovaní poistných súm pri existujúcich rizikách je nutné opätovné vyplnenie zdravotného dotazníka. Preto je podľa odborníkov dôležité premyslieť si poistnú ochranu vrátane zostavy pripoistení pri uzavretí zmluvy tak, aby podľa možnosti nebolo potrebné pridávať nové pripoistenia.

Naopak, zrušiť pripoistenie môže byť problematické. Poisťovne podľa M. Búlika umožňujú vypovedať pripoistenia k zmluve o životnom poistení do dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo až ku koncu poistného obdobia. Za bežných okolností sa dá od zmluvy odstúpiť do 30 dní, ale pri životnom poistení je to zo zákona osobitná lehota. „V prvom prípade predstavuje výpovedná doba bežne osem až desať dní a po jej uplynutí prestane byť pripoistenie platné bez toho, aby sa niečo menilo pri hlavnej zmluve. Pri výpovedi ku koncu poistného obdobia je potrebné výpoveď doručiť poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia,“ hovorí M. Búlik.

Poistné obdobie je v podstate frekvencia platenia poistného. Pri mesačnej alebo štvrťročnej platbe je tak možné pripoistenia vypovedať častejšie, pri ročnej platbe je táto možnosť obmedzená na výpoveď len raz ročne. Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko dodáva, že výpoveď musí byť podaná tak, aby k danému termínu platby poistného už uplynula povinná výpovedná lehota šiestich týždňov. Lehota sa počíta od dátumu doručenia výpovede do poisťovne, nie od dátumu odoslania žiadosti.