Exekúcia predajom hnuteľných vecí je bežný postup, ktorý môže nastať, ak exekútor nebude vedieť vymôcť dlh napríklad zrážkami zo mzdy či zablokovaním bankového účtu. Ako prebieha exekúcia predajom hnuteľných vecí na dražbe, predaj ktorých vecí je zakázaný, a na ktoré veci nemožno v rámci exekúcie siahnuť?

Exekúcia predajom hnuteľných vecí: Ktoré veci sú chránené?

 • Exekútor nemôže siahnuť na akúkoľvek hnuteľnú vec, ktorá je vo vlastníctve dlžníka, ak ju nevyhnutne potrebuje na zabezpečenie hmotných potrieb pre seba a svoju rodinu alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani na veci, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi hodnotami.
 • Zákon presne vymenováva, ktoré veci sú z exekúcie vylúčené, ide o:
  • bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
  • nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
  • domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
  • veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
  • zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
  • veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
  • osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
  • snubný prsteň a obrúčka,
  • hotové peniaze do sumy 165 eur,
  • študijná literatúra a hračky.

Exekúcia predajom hnuteľných vecí: Ako vzniká zoznam vecí?

 • Exekúcia predajom hnuteľných vecí sa začína vykonaním súpisu, pri ktorom exekútor doručí dlžníkovi písomné upovedomenie o začatí exekúcie. Spíšu sa predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť, a ktoré sa najľahšie predajú.
 • Exekútor zároveň zakáže dlžníkovi nakladať s vecami, ktoré spíše. Odhad ceny spísaných hnuteľných vecí vykoná exekútor.
 • V prípade, že si veriteľ alebo povinný myslí, že exekútorov odhad ceny je nesprávny, môže podať exekútorovi námietku a zároveň predložiť odborné vyjadrenie znalca alebo znalecký posudok.
Exekúcia predajom hnuteľných vecí
Exekúcia predajom hnuteľných vecí je bežný postup (Ilustračné foto: Depositphotos)
 • Ak hrozí, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu spísaných vecí, exekútor sa postará o ich zabezpečenie na náklady dlžníka tak, že ich ponechá u povinného a označí pečatidlom či pečiatkou alebo ich uschová vo svojich priestoroch alebo v priestoroch podnikateľa, ktorý prevádzkuje úschovne.
 • Iný spôsob zabezpečenia sa nepripúšťa.
 • Ak dlžník nepodá do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na jej zastavenie alebo ho súd zamietne, exekútor vydá exekučný príkaz.
 • Exekučný príkaz sa doručuje veriteľovi a dlžníkovi. Dlžníkovi sa doručuje do vlastných rúk.

Exekúcia predajom hnuteľných vecí: Ako prebieha dražba?

 • Termín dražby exekútor oznámi veriteľovi a dlžníkovi, prípadne spoluvlastníkovi veci. Exekútor zároveň termín dražby, zoznam spísaných vecí a miesto konania uverejní na svojej úradnej tabuli a oznámi ich obci, v ktorej sa bude konať dražba.
 • Obec má rovnako povinnosť uverejniť tieto skutočnosti na svojej úradnej tabuli. Exekútor môže tieto údaje oznámiť aj v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.
 • Exekútor o dražbe spíše aj zápisnicu. Exekútor a ani dlžník dražiť nemôžu.
 • Najnižšie podanie určuje odhadná cena. Výška ceny vydraženej veci nie je obmedzená. Dražiteľ je viazaný svojím podaním, ak iný dražiteľ neurobí vyššie podanie.
 • Exekútor predá vec dražiteľovi s najvyšším podaním a ten musí cenu ihneď zaplatiť. Ak tak neurobí, draží sa znova, ale už bez jeho účasti.
 • Dražba sa skončí, keď dosiahnutý výťažok stačí na vyplatenie pohľadávky povinného. Výťažok sa po skončení dražby po zrážke trov vyplatí priamo veriteľovi.
 • Ak sa nepodarí veci vydražiť a predať, exekútor uskutoční opätovnú dražbu s tým, že najnižšie podanie tvoria už len dve tretiny odhadnej ceny.
 • Veci, na ktoré sa nenájde kupec ani pri opätovnej dražbe, môže veriteľ prevziať do 15 dní po upovedomení o bezvýslednosti dražby za polovicu odhadnej ceny.
 • Ak nie je možné uskutočniť predaj vecí žiadnym z uvedených spôsobov, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: