Riadny termín na podanie daňového priznania vypršal na konci marca. Ak sa niekto v počítaní minuloročných zárobkov pomýlil, ešte má možnosť to napraviť. Vtedy sa podáva takzvané dodatočné daňové priznanie. Zákon to v niektorých prípadoch aj prikazuje.


Šancu na opravu chýb majú aj tí, ktorí priznávajú vlaňajšie zárobky v predĺženej lehote a medzičasom to už urobili. Ak v daňovom priznaní spravili chybu a lehota na podanie im ešte nevypršala, môžu podať takzvané opravné daňové priznanie. Automaticky nahradí to prvé.

Do úvahy sa berie posledné priznanie

Najjednoduchšie je to s opravným daňovým priznaním. Podávajú ho ľudia, ktorí svoje zárobky už priznali a tlačivo odovzdali či poslali. Dodatočne si všimli chybu napríklad pri výpočte zaplatených odvodov alebo v čomkoľvek inom. V tejto situácii rozhoduje aktuálny dátum.

Ak ešte nevypršal posledný termín na podanie, môžu vyplniť opravné daňové priznanie. Pri riadnom termíne je to možné urobiť až do konca marca daného roka.

Niektorí daňovníci majú predĺženú lehotu o tri až šesť mesiacov. Vtedy rozhoduje dátum, do ktorého sa pri odklade zaviazali priznať svoje minuloročné zárobky. Pri trojmesačnom odklade to môže byť napríklad 30. apríl, 31. máj či 30. jún. Pri šesťmesačnom odklade maximálne 30. september.

Opravné daňové priznanie sa podáva rovnako ako to klasické. Rozdiel je len v tom, že daňovník ho označí ako opravné. Robí sa to hneď na prvej strane tlačiva, kde sa vyznačí buď daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie. Nič navyše sa v opravnom priznaní nevypĺňa.

Akonáhle niekto podá opravné priznanie, daniari ho budú považovať za riadne a to predošlé odignorujú. „Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznania sa neprihliada,“ tvrdí finančná správa.

Daňovník tak môže opravu niekoľkokrát zopakovať, ak mu posledný termín ešte nevypršal. V niektorých prípadoch sa to ale môže daňovému úradu zdať podozrivé a podnikateľovi pošle kontrolu.

Dodatočné priznanie až po termíne

Na rozdiel od opravného sa dodatočné daňové priznanie podáva až po vypršaní riadneho termínu. Inými slovami až po 31. marci, prípadne po vypršaní lehoty odkladu. Daňovníci ho môžu podať aj spätne za predošlé roky. Musí sa ale podať najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po tom mesiaci, v ktorom si daňovník chybu všimol.

V prípade, že už napríklad u podnikateľa začala alebo sa ešte len začne daňová kontrola, môže podať dodatočné daňové priznanie do 15 dní. Dodatočné daňové priznanie ale už nemožno podať vtedy, ak už vypršala lehota na vyrubenie dane, alebo vtedy, ak daňový úrad počíta daň podľa pomôcok.

Dodatočné daňové priznanie
Dodatočné daňové priznanie sa podáva po vypršaní lehoty. (Foto: Finančná správa SR)

Dodatočné priznanie je podľa legislatívy potrebné podať vtedy, ak má byť zaplatená daň vyššia, boli v priznaní na daň z pridanej hodnoty (DPH) uvedené zlé údaje o obchodoch, nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, prípadne je daňová strata nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Ďalej treba podať dodatočné daňové priznanie vtedy, ak niekto podal priznanie typu A, ale v skutočnosti mal aj iné príjmy a mal by podať priznanie typu B, ďalej ak niekto podal priznanie za zomrelého a dostane za neho zárobok zo zamestnania, prípadne ho musí podať aj človek, ktorému bol v zdaňovacom období spätne priznaný dôchodok.

Niekedy sa tiež oplatí podať dodatočné priznanie dobrovoľne. Ide o prípady, kedy by mala byť zaplatená daň nižšia, nadmerný odpočet vyšší, daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo má byť napríklad daňový preplatok vyšší.

Vypĺňajú sa aj riadky navyše

To, že ide o dodatočné priznávanie zárobkov sa vyznačuje na začiatku tlačiva. Na prvej strane tiež treba uviesť „dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.“ Ide teda o dátum, kedy si daňovník chybu v predchádzajúcom priznaní všimol.

Vypĺňajú sa aj niektoré riadky navyše. Pri tlačive typu B sa nachádzajú v 10. oddiele, kde sa vypisuje napríklad daň a zistený rozdiel v jej výške či výška daňového bonusu a tiež rozdiel v jeho výške v porovnaní z chybným priznaním. Pri daňovom priznaní k DPH sa navyše vypĺňajú riadky 36 a 37. Ak podávajú dodatočné daňové priznanie firmy, musia vyplniť aj riadky 1120 až 1190.

Chyby v daňovom priznaní aj po dodatočnom podaní môžu byť aj pokutované. Výška sankcie záleží aj od toho, či si napríklad nízku daň všimne daňový úrad alebo to urobí daňovník. Najnižšia výška pokuty je jedno percento z vyrubenej dane alebo zisteného rozdielu. Maximálna pokuta zase nemôže byť vyššia ako vyrubená daň.

Pokutu ale daňovník nikdy nedostane vtedy, ak dodatočné daňové priznanie finálnu daň znižuje.