Majitelia starších nehnuteľností majú ďalšiu šancu získať dotácie na obnovu domu. Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) totiž vyhlásili v poradí už štvrtú výzvu, v rámci ktorej môžu žiadatelia získať peniaze na rekonštrukciu domu. Cieľom je najmä znížiť takzvanú energetickú náročnosť nehnuteľností. Projekt je súčasťou plánu obnovy. V rámci nového kola sa podľa ministerstva zjednodušili kritériá a rozšíril sa zoznam investícii, ktoré môžu byť z projektu financované.

Posielať žiadosti možno od 9. októbra tohto roka. Výzva bude potom uzatvorená na konci novembra alebo vtedy, keď o dotácie na obnovu domu požiada 10-tisíc ľudí. Majitelia by so žiadosťou nemali čakať. Tretia výzva, ktorá bola vyhlásená ešte na jar, bola uzavretá už po 14 hodinách od jej otvorenia.

Prvé dve pilotné výzvy sú už vyhodnotené a uzatvorené. Aktuálne agentúra finišuje so spracovávaním tretej výzvy, aktuálne má vyhodnotených 60 percent žiadostí. V doterajších troch výzvach požiadalo o finančný príspevok 12 386 záujemcov, z toho 1 467 už uzatvorilo zmluvu s agentúrou. Obnovu ukončilo aspoň 110 žiadateľov, ktorí zaslali aj žiadosť o vyplatenie dotácie na obnovu domu.

Agentúra a ministerstvo tvrdia, že parametre novej výzvy sú nastavené aj na základe skúseností z prvých troch kôl. Do toho štvrtého sa navyše môžu zapojiť aj tí, ktorí v predchádzajúcich výzvach nesplnili podmienky.

Odmena za rýchlosť

Výška dotácie na obnovu domu je nastavená tak, že ak rekonštrukcia prinesie úsporu energií na úrovni 30 až 60 percent, štát preplatí 75 percent z celkových oprávnených výdavkov do výšky 15-tisíc eur. Ak žiadateľ dokáže rekonštrukciou usporiť nad 60 percent, má nárok na bonus vo výške 4 000 eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19-tisíc eur.

Po novom môžu niektorí žiadatelia získať späť až 80 percent nákladov na obnovu. Majitelia musia predložiť žiadosť o platbu s povinnými prílohami najneskôr do 31. októbra budúceho roku. Agentúra chce takto podľa svojich slov motivovať majiteľov rodinných domov, aby sa na obnovu dôsledne pripravili a prebehla rýchlejšie. Môžu to dosiahnuť tak, že v predstihu oslovia odborníkov na vypracovanie projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu, overia si dostupnosť dodávateľov a prepočítajú si časovú a finančnú náročnosť stavebných úprav.

To, na aké úpravy môžu byť dotácie použité, je aj v najnovšej výzve rozdelené do viacerých skupín podľa účelu. Ľudia si z nich síce môžu vybrať podľa svojich potrieb, no ich povinnou súčasťou sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy. Patrí tam napríklad zateplenie múrov či strechy, výmena okenných rámov či zateplenie podlahy a stropu. Aspoň jedno opatrenie z tejto skupiny musí byť súčasťou obnovy domu. Štát nepreplatí opatrenia, ktoré si majitelia budú chcieť uplatniť v rámci vybudovania nadstavby alebo prístavby, zobytnenia podkrovia či suterénu. Aj naďalej sa preplácajú len rekonštrukčné práce, ktoré sa začali najskôr 1. februára 2020.

Dotácie na obnovu domu
Majitelia starších nehnuteľností majú ďalšiu šancu získať dotácie na obnovu domu (Ilustračné foto: Depositphotos/dotácie na obnovu domu)

Oproti predchádzajúcim výzvam je novinkou aj to, že majitelia budú môcť v rámci opatrení skupiny B čiastočne financovať inštaláciu kotla na biomasu, vyvložkovanie komína, elektronabíjaciu stanicu či batériové úložisko k fotovoltaike. Agentúra čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltaických panelov a domácich boxov na nabíjanie elektrických aut. Pri kotle na biomasu sa dom nemôže nachádzať v obci, ktorá má zhoršenú kvalitu ovzdušia. Preplatenie batériového úložiska či nabíjacej stanice je zase podmienené inštaláciou fotovoltaiky.

V zozname opatrení zostávajú aj iné zdroje energie, ako napríklad tepelné čerpadlá, solárne kolektory, rekuperácie či elektrokotly. Povolený je aj plynový kondenzačný kotol, ale iba ak je súčasťou komplexnej obnovy, patrí do energetickej triedy A a majiteľ ho chce nahradiť za zastarané kúrenie na plyn, uhlie či olej. Peniaze sa dajú využiť aj na takzvanú zelenú strechu, akumulačnú nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu či techniku v exteriéri, ktorá slúži na zatienenie domu. Žiadateľ môže z dotácie zaplatiť aj prípravu sprievodnej dokumentácie na rekonštrukciu.

Dotácie na obnovu domu s podmienkami

Žiadať o dotácie na obnovu domu môže len bezúhonná osoba, to platí aj pre spoluvlastníkov. Stále platí, že žiadateľom môže byť občan akéhokoľvek štátu Európskej únie (EÚ) s trvalým pobytom na území Slovenska. Rodinný dom musí vlastniť, byť bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom. Spoluvlastníkom nemôže byť firma. Vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti sa navyše nemôže zmeniť až do momentu vyplatenia dotácie. Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je agentúrou akceptovaná.

Kým pri prvých dvoch výzvach platilo, že žiadateľ musel mať v dome aj trvalý pobyt, pri tretej a najnovšie aj štvrtej výzve už táto podmienka neplatí. Agentúra vo štvrtej výzve tiež nebude riešiť majiteľove daňové nedoplatky, dlhy voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni alebo exekúcie. Tak to bolo aj v rámci tretieho kola poskytovania dotácií.

Majitelia si tiež musia dať vypracovať odborný posudok takzvanej energetickej hospodárnosti domu. Ten musel byť v predchádzajúcej výzve doručený do troch mesiacov od podpísania zmluvy. Agentúra sa vracia k pôvodným pravidlám a majiteľ musí certifikát priložiť už k žiadosti. Tento dokument musí vypracovať odborník, ktorý zároveň nie je blízka osoba žiadateľa. Certifikát môže slúžiť aj ako potvrdenie o veku nehnuteľnosti, keďže dotácie sa poskytujú len na domy postavené pred rokom 2013. Posudok má zároveň dokazovať, že obnovou došlo k úspore energie minimálne o 30 percent oproti stavu pred ňou.

Peniaze môžu byť poskytnuté len na dom, ktorý sa nachádza na Slovensku. Na liste vlastníctva tiež musí byť evidovaný ako rodinný dom, čo spravidla znamená, že má maximálne tri bytové jednotky. Nehnuteľnosť musí byť zároveň v prevažnej miere využívaná na bývanie. Ak v nej niekto napríklad aj podniká, nesmie tento priestor presiahnuť desať percent celkovej podlahovej plochy domu. Rovnaké podmienky platia už od prvej výzvy.

Agentúra tiež pripomína, že dotácie na obnovu domu nedostanú žiadatelia, ktorí na rovnaký účel už štátny finančný príspevok čerpali alebo čerpajú. Realizácia projektu v rámci dotácií musí byť ukončená do desiatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr do 31. marca 2026.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: