Obnova domov z európskych peňazí má od marca tohto roka nové pravidlá. Tie budú musieť žiadatelia splniť v poradí už tretej výzvy, ktorú chce Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spustiť koncom apríla tohto roka. Po novom už žiadatelia napríklad nebudú musieť dokladovať trvalý pobyt v nehnuteľnosti a zníži sa aj podiel peňazí, ktorý budú musieť do rekonštrukcie domu investovať z vlastných zdrojov.


Dôvodom, prečo štát zmierňuje podmienky, je aj fakt, že o prvé dve pilotné výzvy nebol očakávaný záujem. Zapojilo sa do nich 3 581 majiteľov domov. Cieľom je 30-tisíc obnovených domov, vyčlenených je na to pol miliardy eur. Na webovej stránke, ktorá obsahuje základné informácie o dotáciách na rodinné domy z plánu obnovy, agentúra zverejňuje aj zoznamy ľudí, ktorým sa podarilo splniť podmienky. Dostupný je menný zoznam úspešných žiadateľov z prvej aj druhej výzvy, ktorých sa obnova domov týka. Na stránke sa nájdu aj majitelia, ktorí dotáciu nedostanú.

O prísnych podmienkach v prvých dotačných výzvach svedčí aj fakt, že ešte pár týždňov pred ich uzatvorením zostávalo v oboch dosť nevyčerpaných peňazí. Napríklad v prvej výzve bolo začiatkom roka k dispozícii 25 miliónov eur. Napriek tomu má o dotáciu záujem zhruba 80-tisíc majiteľov. Potvrdil to aj prieskum platformy Budovy pre budúcnosť. Okrem toho sa v ňom ukázalo, že poznateľnosť programu je vysoká. Ľudia tak o podmienkach vedia, len bolo náročnejšie všetky aj splniť.

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj ešte začiatkom marca na tlačovej konferencii povedal, že skúsenosti z prvých výziev viedli ministerstvo k tomu, aby pri aprílovej výzve „odstránilo všetky prekážky, ktoré brzdili a preťahovali konzultácie a prípravu ľudí.“

Obnova domov s novými podmienkami

Každý, kto sa bude o dotácie na obnovu bývania v najnovšej výzve uchádzať, musí spĺňať stanovené podmienky. Stále platí, že žiadateľom môže byť občan akéhokoľvek štátu Európskej únie (EÚ) s trvalým pobytom na území Slovenska. Rodinný dom musí vlastniť, byť bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom. Jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti sa navyše nemôže zmeniť až do momentu vyplatenia dotácie. Po novom už nebude podmienkou trvalý pobyt v rodinnom dome, na ktorý sa budú dotácie čerpať.

V rámci podmienok sa tiež posudzuje, či bol žiadateľ niekedy právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru ako napríklad daňový podvod. To sa v pravidlách nemení. Agentúra v tretej výzve už nebude riešiť majiteľove daňové nedoplatky, dlhy voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni, alebo či je v exekúcii.

Majitelia si tiež musia dať vypracovať odborný posudok takzvanej energetickej hospodárnosti domu. Ten musel byť doteraz priložený už k žiadosti o dotácie. V novej výzve ho stačí doručiť do troch mesiacov od podpísania zmluvy. Žiadateľ tak môže najprv podať žiadosť a potom má čas na vybavenie certifikátu.

Ministerstvo životného prostredia si dalo pozor aj na prípadné podvody. Ak sa blízka osoba žiadateľa venuje vydávaniu energetických certifikátov alebo hodnoteniu budov, nemôže to urobiť pri dome, na ktorý sa zároveň žiadajú dotácie. Posudkom sa totiž bude dokazovať, že obnovou došlo k úspore energie minimálne o 30 percent oproti stavu pred ňou.

Pôvodne bol tiež pri podaní žiadosti o finančný príspevok potrebný doklad o vlastníctve bankového účtu žiadateľa. Ten sa bude po novom predkladať až po podpise zmluvy.

obnova domov
Obnova domov z európskych peňazí má od marca tohto roka nové pravidlá (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ľudia dostanú viac peňazí

Podľa J. Budaja je veľmi dôležitou zmenou najmä výška podpory. Doteraz bola nastavená tak, že ak obnova domov prinesie úsporu energií na úrovni 30 až 60 percent, dotácia predstavovala maximálne 14-tisíc. Keď bola úspora nad 60 percent, výška príspevku mohla dosiahnuť 19-tisíc eur. Po novom je výška pomoci nastavená na úrovni 75 percent z celkových oprávnených výdavkov do výšky 15-tisíc eur. Ak žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60 percent, má nárok na bonus vo výške 4 000 eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19-tisíc eur.

Dotácia sa stále týka len tých domov, ktoré sa nachádzajú na Slovensku a boli postavené pred rokom 2013. Na liste vlastníctva tiež musia byť evidované ako rodinný dom, čo spravidla znamená, že majú zároveň maximálne tri bytové jednotky. Tieto domy musia byť zároveň v prevažnej miere využívané na bývanie. Ak v ňom niekto napríklad aj podniká, nesmie tento priestor presiahnuť desať percent celkovej podlahovej plochy domu.

To, na aké úpravy môžu byť dotácie použité, ministerstvo rozdelilo do viacerých skupín podľa ich účelu. Ľudia si z nich síce môžu vybrať podľa svojich potrieb, no ich povinnou súčasťou sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy. Patrí tam napríklad zateplenie múrov či strechy, výmena okenných rámov či zateplenie podlahy a stropu. Aj pri aprílovej výzve musí byť v obnove aspoň jedno opatrenie z tejto skupiny, ale nemusí na to ísť 50 percent celkových oprávnených nákladov ako pri prvých dvoch výzvach.

Jednoduchšie podávanie žiadosti

Jednoduchšie by malo byť aj samotné požiadanie o dotáciu. Ľudia majú na to vyčlenený formulár, kde už nebudú musieť vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia. Tieto údaje sa budú kontrolovať až spätne. K vyplneniu formulára stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Potvrdením o veku stavby môže byť kolaudačné rozhodnutie, znalecký posudok o veku stavby, alebo potvrdenie od mestského či obecného úradu.

Obnova domu v rámci tohto projektu tiež podlieha klasickému stavebnému konaniu so všetkými formalitami, ktoré k tomu patria. Po novom ale nie sú stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby povinnou prílohou k žiadosti. Žiadateľ si len musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona.

Stále tiež platí, že príspevok sa nemôže vyplácať opakovane na ten istý dom. Samotná obnova so stavebným konaním pritom nesmie trvať viac ako rok od podpisu zmluvy. Pri rekonštrukcii bez stavebného konania je maximálna lehota osem mesiacov. Projekty z prvej výzvy musia byť všetky hotové najneskôr do 31. marca 2026.

Súčasťou dotácie je aj apel na ochranu životného prostredia. Jedným z nich je aj to, aby aspoň 70 percent hmotnosti zdraviu neškodlivého stavebného a demolačného odpadu putovalo na recykláciu.

Úspešní žiadatelia musia počítať aj s tým, že im do konca augusta 2031 môže prísť kontrola. Môže od nich žiadať všetky dokumenty k čerpaniu, ktoré obnova domov zahŕňa.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: