Niektoré dávky a príspevky pre rodičov, na ktoré majú nárok po narodení dieťaťa, počas jeho raného veku či až do jeho plnoletosti, budú od januára budúceho roka štedrejšie. Primárne ide o také, ktoré môže valorizovať štát. Zvýšia sa napríklad aj hranice maximálnych súm pri dávkach, ktoré rodič dostáva na základe zaplatených odvodov. Deje sa to spravidla každý rok.

Príspevky pre rodičov by mali okrem iného podporovať pôrodnosť v krajine a výchovu človeka, ktorý sa v budúcnosti zapojí do pracovného kolobehu a bude platením daní a odvodov prispievať na chod štátu. Príspevky a dávky sa delia na také, ktoré dostáva každý a na tie, ktoré poberajú len pracujúci rodičia alebo dobrovoľní poistenci.

Medzi tie, ktoré môže poberať každý, patria napríklad prídavok na dieťa či rodičovský príspevok. Pracujúci zase dostávajú napríklad materské dávky alebo si uplatňujú daňový bonus na dieťa, čím si zvýšia čistý príjem. Medzi jednorazové dávky patrí napríklad príspevok pri narodení dieťaťa. Jedna dávka tiež pribudla otcom.

1. Tehotenská dávka a štipendium

Nárok na tehotenskú dávku majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Podmienkou je platenie nemocenského poistenie v rámci zamestnania, podnikania alebo dobrovoľne. Poistená by mala byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Živnostníčka nemôže mať dlh na poistnom viac ako päť eur.

Aj v tomto prípade však platia takzvané ochranné lehoty. Na tehotenskú dávku tak majú nárok žena aj v prípade, ak už nie je nemocensky poistená. Ochranná lehota trvá sedem a menej dní od skončenia poistenia, alebo až osem mesiacov. Druhý prípad platí len vtedy, ak žena prišla o nemocenské poistenie už v čase tehotenstva. Sociálna poisťovňa tehotenské vypláca až do skončenia tehotenstva.

Výška tehotenskej dávky závisí od toho, z akej mzdy platí odvody zamestnankyňa, alebo z akého vymeriavacieho základu ich platí podnikateľka či samoplatiteľka. Ide o 15 percent z priemerného mesačného zárobku zamestnankyne alebo vymeriavacieho základu podnikateľky alebo samoplatiteľky.

Od januára stúpne aj dávka tehotenskej dávky, ktorá bude v minimálnej dennej výške 7,96 eura a v maximálnej výške 11,94 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 238,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 246,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 358,40 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 370,30 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Štát zaviedol od apríla tohto roka aj takzvané tehotenské štipendium. Nárok si naň majú už dospelé študentky strednej a vysokej školy, ktoré nemajú nárok tehotenskú dávku. Platia pre nich rovnaké termíny stavu tehotenstva ako pri dávke. Žiadosť podávajú priamo riaditeľovi, rektorovi alebo dekanovi školy. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a vypláca sa až do študentkinho pôrodu.

DefiníciaSuma
Výška tehotenskej dávky15 % z denného vymeriavacieho základu
Minimálna tehotenská dávka za 30 dní238,90 €/mesačne
Minimálna tehotenská dávka za 31 dní246,90 €/mesačne
Maximálna tehotenská dávka za 30 dní358,40 €/mesačne
Maximálna tehotenská dávka za 31 dní370,30 €/mesačne
Tehotenské štipendium200 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (príspevky pre rodičov)

2. Príspevky pre rodičov pri narodení dieťaťa

Medzi rodičovské dávky, na ktoré má nárok každý rodič patrí aj príspevok pri narodení dieťaťa. Ide o sociálnu dávku, ktorou štát rodičom prispieva na pokrytie výdavkov pre novorodenca. Nárok má buď matka, ktorá dieťa porodila, alebo aj otec dieťaťa, ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo súd dieťa zveril do starostlivosti otca.

O príspevok treba požiadať do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Štát zároveň raz ročne vypláca špeciálny príspevok na viac súčasne narodených detí. Poskytuje sa na súčasne narodené tri alebo viac detí, prípadne sa vypláca rodičom, ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodia dve a viac deti súčasne.

Názov dávkySuma v roku 2023
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa829,86 €/jednorazovo
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní151,37 €/jednorazovo
Príspevok na 4. a ďalšie narodené dieťa151,37 €/jednorazovo
Príspevok pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch75,69 € na každé dieťa/jednorazovo
Príspevok na viac súčasne narodených detí110,36 €/raz ročne
Zdroj: Slov-lex (príspevky pre rodičov)

3. Otcovská dovolenka

Od 1. novembra tohto roka budú mať otcovia možnosť čerpať takzvanú otcovskú dovolenku po narodení dieťaťa. Môže trvať maximálne 14 kalendárnych dní a otcovia o ňu môžu žiadať v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Otcovia si po novom budú môcť rozdeliť štandardnú 28-týždňovú materskú na dve časti. Na dva týždne, kedy budú poberať takzvané otcovské, a 26 týždňov, kedy môžu čerpať materskú. To všetko pri starostlivosti o jedno dieťa.

Výška otcovskej dávky bude závisieť od toho, koľko zarába alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Dávka bude na úrovni 75 percent vymeriavacieho základu. Maximálne materské môže byť v tomto roku na úrovni 55,87 eura na deň. Za dva týždne otcovského voľna tak môže otec dostať najviac približne 780 eur. Napríklad ak otec vlani zarobil v priemere 1 751 eur mesačne, za deň dostane vyše 43 eur a za 14 dní viac ako 600 eur.

4. Materská dávka

Medzi ďalšie príspevky pre rodičov patria aj materské dávky. Nárok majú len rodičia, ktorí si pred nástupom na materskú dovolenku platili nemocenské poistenie alebo sú v ochrannej lehote. Rodič musí byť takto poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Pri podnikateľoch alebo samoplatiteľoch sleduje Sociálna poisťovňa aj dlh, ktorý nemôže byť vyšší ako päť eur.

Nárok na materské dávky sa vypláca matke od začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Dávka sa vypláca až do uplynutia 34 týždňov od vzniku nároku, 37 týždňov, ak ide o osamelú matku alebo 43 týždňov, ak ide o matku, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí. Otec má nárok na materské od dňa žiadosti až do 37 týždňov od vzniku nároku.

Výška materskej dávky je 75 percent z priemernej mzdy alebo z denného vymeriavacieho základu. V budúcom roku bude maximálny denný vymeriavací základ na úrovni 79,6274 eura. To v praxi znamená, že rodič na materskej bude môcť dostať maximálne 1 791,70 eura za 30-dňový kalendárny mesiac a 1 851,40 eura za mesiac, ktorý má celkovo 31 dní.

MaximálneDávka v roku 2022Dávka v roku 2023
Maximálny vymeriavací základ 74,4987 €/mesačne79,6274 €/mesačne
Maximálna dávka za 31 dní1 732,10 €/mesačne1 791,70 €/mesačne
Maximálna dávka za 30 dní1 676,30 €/mesačne1 851,40 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (príspevky pre rodičov)
Príspevky pre rodičov
Niektoré dávky a príspevky pre rodičov budú od januára rásť. (Ilustračné foto: Depositphotos)

5. Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá má rodičovi pomôcť pri zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Vypláca sa v dvoch sumách, ktoré sú rozdelené podľa toho, či rodič pred rodičovskou dovolenkou pracoval, respektíve mal nárok na materské dávky alebo nie.

Suma, ktorú poberajú rodičia bez práce, stúpne v januári 2023 zo súčasných 280 eura na 301 eur mesačne. Ľudia, ktorí boli aj na materskej dovolenke, si zase prilepšia zo súčasných 383,80 eura na 412,60 eura mesačne. Vždy sa poberá len jeden príspevok, aj keby sa rodič staral o viac malých detí.

Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Viac tak dostávajú ľudia, ktorým sa narodili dvojičky či trojičky. Príspevok sa kráti o polovicu najmenej na tri mesiace, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si povinnú školskú dochádzku.

Rodičovský príspevokSuma v roku 2022Suma v roku 2023
Rodič s materskou383,80 €412,60 €
Rodič bez materskej280 €301 €
Dvojičky (rodič bez materskej)350 €376,30 €
Dvojičky (rodič s materskou)479,75 €515,80 €
Trojičky (rodič bez materskej)420 €451,50 €
Trojičky (rodič s materskou)575,70 €618,90 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)490 €526,80 €
Štvorčatá (rodič s materskou)671,65 €722,10 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)140 €150,50 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)191,90 €206,30 €
Zdroj: MPSVaR (príspevky pre rodičov)

6. Príspevky pre rodičov na starostlivosť

Štát poskytuje rodičom takzvaný príspevok na starostlivosť o dieťa, čo je alternatíva rodičovského príspevku. Nárok majú pracujúci alebo študujúci rodičia, ktorí napríklad dieťa do troch alebo šiestich rokov veku nechávajú v starostlivosti svojich rodičov, v jasliach alebo s inou osobou, ktorá sa špecializuje na opatrovanie detí. Poskytuje na každé dieťa zvlášť.

Výška príspevku je na úrovni 280 eur mesačne. Ak je dieťa v materskej škole, výška príspevku je už len 80 eur mesačne. Príspevok je na úrovni 41,10 eura vtedy, ak sa o dieťa stará starý rodič, ktorý nedostáva rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý pracuje a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak. Sumy k januáru upravuje vždy vláda, ale za posledné dva roky to neurobila.

Príspevok na dieťaSuma v roku 2023
V starostlivosti zariadenia alebo osoby na živnosť280 €/mesačne
V starostlivosti štátnej materskej školy80 €/mesačne
V starostlivosti inej osoby (stará mama)41,10 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (príspevky pre rodičov)

7. Prídavky na deti

Medzi rodičovské dávky patria aj rodinné prídavky a takzvaný príplatok k prídavku. Pri tých nastala výraznejšia zmena vďaka schválenému zákonu o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. V prvej fáze sa prídavky zvyšovali v júli tohto roka. Opätovne sa budú zvyšovať v januári 2023.

Prídavky na deti sa od júla zvýšili na 30 eur mesačne a príplatok k prídavku na dieťa na úroveň 30 eur mesačne. Od januára budúceho roka potom stúpnu prídavky zo sumy 30 eur na 60 eur mesačne. Takzvaný príplatok k prídavku na dieťa zostane na úrovni 30 eur mesačne.

Prídavok na dieťa je dávka, na ktorú má nárok každý jeden rodič. Poberať ho možno až do jeho 25. roku života dieťaťa za predpokladu, že dieťa dovtedy študuje. Do rovnakého veku môžu prídavok poberať rodičia, ktorých dieťa napríklad navštevuje základnú školu pre zdravotne znevýhodnených. Prídavok je vtedy možné poberať do jeho plnoletosti.

Prídavok sa poberá na každé dieťa zvlášť. Dávku môžu poberať aj ľudia, ktorí dostali dieťa do starostlivosti alebo aj dospelé dieťa, ktoré študuje a rodičia mu zomreli.

Príplatok k prídavku môžu poberať ľudia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa. Ide napríklad o ľudí, ktorí sú na starobnom, predčasnom, invalidnom či výsluhovom dôchodku, prípadne poberajú podobný dôchodok v zahraničí. Nárok má aj rodič, ktorý nepracuje, ale jeho manžel či manželka má príjem a uplatňuje si daňový bonus.

PríspevokSuma od 1. júla 2022Suma v roku 2023
Prídavok na dieťa30 €/mesačne60 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa30 €/mesačne30 €/mesačne
Spolu60 €/mesačne90 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (príspevky pre rodičov)

8. Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je druh úľavy, ktorú si môžu nárokovať pracujúci rodičia. Daňový bonus im buď zvyšuje mesačnú čistú mzdu v prípade zamestnancov, alebo znižuje daňovú povinnosť podnikateľom pri podávaní daňového priznania. Aj daňový bonus sa bude od januára meniť na základe zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Prvýkrát sa zmenil v júli tohto roka, druhá zmena a zvýšenie prídu v januári 2023.

Od júla tohto roka je daňový bonus rozdelený na deti do 15 rokov a na deti nad 15 rokov. Rodičia majú na mladšie deti od júla dostávajú 70 eur a na staršie deti 40 eur mesačne. Od januára sa daňový bonus na deti do 18 rokov zvýši na 140 eur mesačne a bonus na deti nad 18 rokov je na úrovni 50 eur. Pri splnení podmienok si ho môžu uplatňovať za jednotlivé mesiace od januára 2023 až do decembra 2024. V praxi sa reálna výška bonusu počíta podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí.

Najnižší bonus bude vo výške 20 percent z čiastkového základu pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Rodič tak dostane buď sumu bonusu vypočítanú percentom, prípadne maximálne stanovenú sumu, ak bonus podľa percenta maximálne sumy v zákone prevyšuje.

Každý rodič si môže daňový bonus uplatňovať mesačne alebo ročne. Platí to pre rodičov detí, ktoré ešte chodia na denné štúdium strednej alebo vysokej školy. Zároveň nárok na bonus končí s dosiahnutím 25. roku života dieťaťa.

Počet vyživovaných detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %
Zdroj: NR SR (príspevky pre rodičov)