Cestovanie lietadlom môže priniesť aj nepríjemnosti. Okrem iného to môže byť poškodená, meškajúca či dokonca stratená batožina. Za podobné prípady je zodpovedný letecký dopravca, ktorý danú linku zastrešoval. Bez ohľadu na to, či mal dovolenkár cestovnú poistku, musia aerolinky takéto problémy vyriešiť aj náhradou škody. Zaväzuje ich k tomu takzvaný Montrealský dohovor. Ten okrem iného hovorí o maximálnej výške náhrady, ktorú je letecká spoločnosť povinná cestujúcemu vyplatiť v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania batožiny.

Cieľom dohovoru bolo zaviesť jednotné právne predpisy upravujúce zodpovednosť leteckého dopravcu v prípade škody spôsobenej cestujúcim alebo v prípade poškodenia batožiny pri medzinárodnej doprave. Rozhodnutím sa uzatvoril dohovor v mene Európskej únie (EÚ). Ak je to stratená batožina alebo po jej vyzdvihnutí na letisku dovolenkár zistí, že bola pri preprave poškodená, ihneď to musí nahlásiť na oddelení reklamácií. Na zahraničných letiskách sú označené ako „Baggage Service Office“ či „Baggage Claim“.

Na týchto oddeleniach na letiskách treba vypísať dokument s názvom „Property irregularity report (PIR)”, ktorý si musí cestujúci starostlivo uschovať. Za týmto účelom budú od cestujúceho tiež vyžadovať predloženie batožinového lístka, letenku alebo palubnú vstupenku. „Spísanie protokolu na letisku obvykle trvá niekoľko minút. Následne je potrebné kontaktovať dopravcu so žiadosťou o náhradu škody,“ tvrdí hovorkyňa leteckej spoločnosti Smartwings Group Vladimíra Dufková.

Stratená batožina na pleciach dopravcu

Ak bola batožina poškodená, cestujúci má nárok na bezplatnú opravu, preplatenie nákladov za opravu, alebo na novú batožinu. Podmienkou je písomné oznámenie poškodenia batožiny do siedmich dní leteckému dopravcovi, inak nárok na náhradu škody voči nemu zaniká. Poškodenie batožiny si tiež musí dovolenkár odfotografovať, aby mal dôkaz v prípade, že bude potrebné preukazovať súvis medzi poškodením a prepravou.

Maximálnu výšku náhrady, ktorú je letecká spoločnosť povinná cestujúcemu vyplatiť v prípade zničenia, poškodenia, omeškania, či v prípade, že sa batožina stratila, stanovuje takzvaný Montrealský dohovor. Ide o sumu približne na úrovni 1 600 eur. Letecké spoločnosti pri určení výšky kompenzácie vychádzajú z časovej hodnoty majetku. To v praxi znamená, že sa sleduje pôvodná cena znížená o amortizáciu. V. Dufková zdôrazňuje, že cestujúci musí preukázať hodnotu a vlastníctvo stratených vecí napríklad pomocou účteniek. „Fotografia obsahu batožiny je užitočná, ale nie je potrebná,“ tvrdí hovorkyňa leteckej spoločnosti Smartwings Group.

Na podobné prípady upozornilo aj ministerstvo hospodárstva. Ako príklad uvádza situáciu, kedy sa spotrebiteľovi pri ceste lietadlom poškodil kufor. Dopravca ho odkázal na spoločnosť, ktorá pre nich tieto reklamácie vybavuje. Najskôr spotrebiteľovi ponúkli alternatívu v podobe nového kufra, s čím ale nesúhlasil. Následne navrhli, že mu vyplatia finančnú náhradu 230 eur, čo zahŕňalo aj amortizáciu kufra, ktorý ako nový stál 300 eur. V. Dufková pripomína, že škodu hradí letecký dopravca do jej skutočnej výšky.

Možnosť uplatnenia vyššieho limitu náhrady za podobné problémy je možná, ak najneskôr pri odbavení u leteckého dopravcu vyplní dovolenkár špeciálny formulár s názvom „Excess Value Declaration“, čo znamená priznanie o hodnote batožiny. Pokiaľ je hodnota batožiny vyššia, ako je maximálny možný limit zodpovednosti stanovený dopravcom v jeho obchodných podmienkach, je všeobecne odporúčané pred cestou uzatvoriť poistenie batožiny.

Krytie batožiny býva súčasťou cestovného poistenia. Klient si tak chráni hlavne obsah cestovných kufrov, ktoré mu niekto napríklad ukradne. Poistka zahŕňa aj poškodenie batožiny pri havárii či živelnej udalosti, prípadne aj jej stratu alebo poškodenie pri ceste. Môže sa to stať napríklad pri preprave lietadlom, kedy sa kufor stratí pri tranzitnom prestupe alebo ho poškodia zamestnanci letiska. Poisťovňa v prípade batožiny prepláca hodnotu jej obsahu s ohľadom na jej opotrebovanie. Spravidla sa v zmluve dohodne aj maximálna poistná suma, ktorú dovolenkár v prípade poistnej udalosti dostane. V každej poisťovni sa tiež v rámci poistnej sumy limitujú cennosti, elektronika či iné hodnotné veci.

stratená batožina
Cestovanie lietadlom môže priniesť aj nepríjemnosti. Okrem iného to môže byť stratená batožina (Ilustračné foto Finsider: Peter Csernák)

Zodpovednosť leteckého dopravcu

Pokiaľ batožina nedorazila, je potrebné, aby si dovolenkár po spísaní protokolu a čo najskôr uplatnil písomnú reklamáciu u leteckého dopravcu. Musí to urobiť najneskôr do 21 dní, odkedy mu mala byť stratená batožina vydaná, inak jeho nárok na kompenzáciu zanikne. Batožina sa vtedy považuje za meškajúcu a voči leteckej spoločnosti má nárok na náhradu nákladov za veci, ktoré si musel nevyhnutne zakúpiť na dovolenke počas čakania na batožinu. To musí dovolenkár preukázať napríklad dokladmi o kúpe.

Nevyhnutne potrebnými vecami sa rozumie čokoľvek, čo je obhájiteľné a racionálne z pohľadu ceny a spojené s účelom cesty. Ide napríklad o oblečenie či hygienické potreby. Ak sa stratená batožina nenájde do 21 dní, odkedy mala byť cestujúcemu vydaná, považuje sa za stratenú a cestujúcemu vzniká nárok na finančnú náhradu za stratené veci. Letecký dopravca od dovolenkára bude požadovať dôkaz o tom, ktoré veci boli v stratenej batožine a ich hodnotu. Najlepšie to preukáže dokladmi o kúpe. Do úvahy pripadajú aj svedecké výpovede či čestné vyhlásenia.

Letecký dopravca nenesie zodpovednosť za batožinu, ktorá nebola riadne zabalená. Vtedy môže byť škoda spôsobená nedbanlivosťou cestujúceho. Ak sa batožina stratí, zodpovedný je vždy letecký dopravca, od ktorého si dovolenkár kúpil letenky. Pokiaľ let vykonáva iný letecký dopravca, než je ten, od ktorého si cestujúci letenky zakúpil, má právo podať reklamáciu, alebo vzniesť nárok na náhradu škody voči obom spoločnostiam. V prípade problémov so získaním kompenzácie za poškodenú či stratenú batožinu sa môže dovolenkár obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum v pôsobnosti ministerstva hospodárstva.

Pozor na elektroniku v batožine

Pri balení podpalubnej batožiny by mali dovolenkári zvážiť aj to, čo všetko do nej vložia. Elektroniku, šperky alebo krehké predmety či dôležité dokumenty by do nej radšej vkladať nemali. Môže dôjsť k ich odcudzeniu alebo poškodeniu, preto ich musia pribaliť do príručnej batožiny, ktorú budú mať pri sebe na palube lietadla. Pri ceste z dovolenky boli podľa ministerstva hospodárstva napríklad cestujúcemu nasilu vypáčené a vykradnuté kufre a následne odcudzená elektronika v hodnote tisíc eur. Cestovné poistenie cestujúcemu takúto škodu nekrylo a letecká spoločnosť odmietala škodu nahradiť, pretože dovolenkár nepostupoval v súlade s prepravnými podmienkami.

V. Dufková tvrdí, že pokiaľ nie je elektronické zariadenie bezpečnostnou kontrolou považované za nebezpečné, batožina sa naloží aj s ňou. „Ale za akékoľvek prípadné škody vzniknuté pri preprave elektroniky nenesieme zodpovednosť,“ tvrdí hovorkyňa Smartwings Group. Pred odovzdaním batožiny na odbavenie by dovolenkár taktiež mal skontrolovať, či má všetku batožinu označenú štítkom s jeho menovkou, adresou a kontaktným telefónnym číslom. Urobiť byt to mal obzvlášť v prípade, ak je z kapacitných dôvodov nútený odovzdať batožinu až na palube lietadla.

Svoje o tom vie aj rodina, ktorá podľa ministerstva hospodárstva takto prišla o kočík. Pri odbavovaní batožiny im bolo povedané, že musia kočík odovzdať priamo posádke až pri nástupe do lietadla, pričom pracovník na letisku ich uisťoval, že kočík netreba označiť ani batožinovým lístkom. Kočík sa stratil a letecká spoločnosť ich reklamáciu zamietla s tým, že nebol označený batožinovým lístkom. Hovorkyňa Smartwings Group tvrdí, že klienti môžu v takom prípade kontaktovať leteckú spoločnosť, ktorá potom postupuje podľa vizuálnej zhody medzi ich popisom kočíka a nájdeným kočíkom.

Okrem toho sú dôležité aj doklady a dokumenty, ktoré by si mali dovolenkári pre istotu vždy naskenovať, odfotografovať a uchovať na bezpečnom mieste. V prípade straty batožiny im to môže uľahčiť následné vybavovanie náhrady škody. Z rovnakého dôvodu tiež odborníci odporúčajú vyhotoviť si fotografiu či video dokumentáciu obsahu podpalubnej batožiny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: