Životné poistenie môže kryť pomerne rozsiahly zoznam rizík. Medzi tie najdôležitejšie patrí smrť. Životné poistenie pre prípad smrti je typ poistenia, ktorý slúži ako finančné zabezpečenie pozostalých v prípade úmrtia poisteného. Peniaze zo životnej poistky by mali pokryť napríklad zostatok nesplateného úveru, výdavky na pohreb alebo dočasné zabezpečenie rodiny, ktorá kvôli úmrtiu prišla o časť príjmu. Pozostalí nedostanú peniaze automaticky. Vo výlukách je napríklad samovražda či trestný čin.

Riaditeľ pre obchod a digitalizáciu v poisťovni Partners Dušan Noga vysvetľuje, že poisťovňa v rámci krytia smrti vyplatí dohodnutú poistnú sumu osobe alebo osobám, ktoré sú v poistnej zmluve určené ako oprávnené osoby. „Ak takáto oprávnená osoba nie je v zmluve určená, poistná suma sa vyplatí podľa Občianskeho zákonníka najbližším príbuzným, zvyčajne však až po dedičskom konaní. Výška poistnej sumy závisí od typu poistnej sumy, ktorú si klient vybral pri uzatváraní poistnej zmluvy,“ hovorí D. Noga.

Tým, kto dostane peniaze z poistky, môže byť konkrétna osoba, firma alebo to môže byť osoba definovaná vzťahom k poistenému. Ide napríklad o manžela, manželku či deti. V poistnej zmluve je možné definovať aj viac oprávnených osôb. Pri jej uzatváraní sa potom presne určí, aký podiel majú oprávnené osoby dostať.

Životné poistenie pre prípad smrti s investíciou

Pri samotnej poistnej sume sa nastavuje konštantná alebo klesajúca suma. „V prípade konštantnej poistnej sumy sa ako poistné plnenie vypláca čiastka uvedená v poistnej zmluve. V prípade klesajúcej poistnej sumy sa poistná suma určí výpočtom k dátumu vzniku poistnej udalosti a podľa osobitných poistných podmienok konkrétneho produktu,“ vysvetľuje D. Noga.

Rodina alebo iná oprávnená osoba môže dostať aj vyššiu sumu, ako je uvedené v poistnej zmluve. Týka sa to investičného životného poistenia. Hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková tvrdí, že sa v rámci neho k dojednanej poistnej sume vždy spolu s ňou vyplatí aj aktuálna hodnota investícií vo fondoch investičného životného poistenia, ktoré si zvolil poistník. „V našich produktoch ale platí, že ak by bola hodnota poistnej sumy a hodnota investícií vo fondoch nižšia ako poistné, ktoré už bolo zaplatené, vyplatili by sme zaplatené poistné,“ vraví.

Životné poistenie pre prípad smrti
Životné poistenie pre prípad smrti slúži ako finančné zabezpečenie pozostalých (Ilustračné foto: Depositphotos)

Keďže životné poistenie pre prípad smrti spravidla počíta s vysokými poistnými sumami, poisťovne sa pred rizikom podvodov či inými rizikami, ktoré môžu spôsobiť smrť, chránia výlukami z poistenia. Ide o prípady dohodnuté v zmluve alebo vo všeobecných poistných podmienkach, pri ktorých je poistné plnenie zamietnuté.

Senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec hovorí, že životné poistenie pre prípad smrti kryje prípad akéhokoľvek úmrtia vrátane samovraždy. „Prvé dva roky od uzatvorenia zmluvy je však samovražda vylúčená,“ tvrdí. Poisťovne sa tak chránia pred prípadmi, kedy by chcel niekto zabezpečiť rodinu tak, že uzatvorí životné poistenie a potom si vezme život.

Oprávnená osoba alebo dedič nedostane poistné plnenie ani v takom prípade, ak úmyselne spôsobili smrť poisteného. „Klient môže mať aj pripoistenie úmrtia z dôvodu úrazu alebo úmrtia pri dopravnej nehode. V takom prípade sa plní, len ak bola smrť následkom úrazu resp. dopravnej nehody. V prípade dopravnej nehody ide nie len o autonehodu, ale aj o haváriu lietadla, vlaku, lode a podobne a nie je dôležité, či bol poistený v momente nehody vodič, cestujúci, spolujazdec alebo náhodný okoloidúci,“ zdôrazňuje I. Kahanec.

Poisťovne tiež nevyplatia plnenie, ak bol poisteným napríklad vojak, ktorý zomrel na zahraničnej misii. Vo výluke je podľa I. Kahanca spravidla aj aktívna účasť poisteného na vojnovom konflikte alebo nepokojoch. Vo výlukách sú aj súvislosti s aktívnou účasťou na teroristickom čine či smrť v dôsledku úmyselného sebapoškodzovania. Poisťovne to môžu považovať za samovraždu.

Smrť sa dokazuje úmrtným listom

Životné poistenie pre prípad smrti má v prípade plnenia aj administratívne podmienky. Základným dokumentom, ktorý musí byť v poisťovni predložený, je notársky overený úmrtný list. Okrem toho sa predkladá podrobná lekárska alebo úradná správa o príčine smrti a popis okolností vzniku poistnej udalosti.

Ak bola smrť vyšetrovaná políciou, prikladá sa policajná správa preukazujúca okolnosti smrti. Môže tam patriť napríklad protokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania a podobne. H. Kanderková dopĺňa, že ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý smrť vyšetroval. Poisťovni vtedy predkladá adresu a telefonický kontakt.

„Poisťovne majú právo požadovať aj ďalšie dokumenty za účelom šetrenia poistnej udalosti,“ hovorí D. Noga. Môže medzi ne patriť napríklad aj úradne overená kópia potvrdenia o okruhu dedičov vystaveného notárom v prípade, že hlavná poistená osoba neurčila oprávnené osoby. Okrem toho môže poisťovňa vyžadovať kópiu záznamu o pracovnom úraze, ak bol dôvodom smrti pracovný úraz či záverečnú prepúšťaciu správu, ak úmrtie nastalo v nemocnici počas hospitalizácie.

Poisťovne na slovenskom trhu v súčasnosti umožňujú nahlásiť poistnú udalosť aj elektronicky. Vtedy je oznamovateľ poistnej udalosti prevedený celým procesom vrátane uvedenia dokladov, ktoré je potrebné doručiť poisťovni.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: