Ľudia, ktorí nemajú oprávnenie na podnikanie, majú posledné dni na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Ak to urobia do 28. februára tohto roka, daniari upustia od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie priznania. Upozornila na to Finančná správa SR.


Od vyrubenia úroku z omeškania upustí finančná správa aj v prípade, ak si daňovník splní túto povinnosť v stanovenom termíne alebo dovtedy dostane odklad platenia dane či splátkový kalendár. Daňové priznanie môžu daňovníci podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky, ak majú vytvorený autorizovaný prístup na portál finančnej správy.

(Inzercia)