Keď nebude na maximálny daňový bonus na deti stačiť príjem jedného rodiča, môžu sa k tomu pripočítať aj zárobky toho druhého. Ráta s tým vládny návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý už v parlamente prešiel prvým čítaním. Zmena by okrem toho mala nastať aj v prípade uplatňovania daňového bonusu počas roka. Ak zamestnávateľ počas neho vyplatí rodičovi vyšší daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, priznaný bonus už vracať nemusí.

Novela by mala dopĺňať už upravené pravidlá nároku a výšky na daňový bonus, ktoré nastali v máji tohto roka schválením zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. V dvoch fázach sa upravujú podmienky nároku, vekové kategórie detí a tiež mechanizmus výpočtu. Prvá z nich nastala v júli tohto roka, druhá začne platiť od januára budúceho roka. Vtedy sa ale zvýšia len maximálne sumy. Ak prejde aktuálny návrh, získa ich aj viac daňovníkov.

Ako sa zmenil daňový bonus na deti

Prvou zmenou je nárok podľa veku dieťaťa. Kým do konca júna tohto roka bola suma bonusu rozdelená na vekové skupiny detí do šesť rokov, od šesť do 15 rokov a na deti nad 15 rokov, po novom sa robí rozdiel len v sume pri deťoch do a nad 15 rokov. Na mladšie si rodičia môžu od júla uplatniť maximálne 40 eur a na deti nad 15 rokov veku maximálne 70 eur mesačne. Od januára sa potom daňový bonus na deti do 15 rokov zvýši na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov stúpne na 50 eur.

V oboch prípadoch ale ide o maximálne možné sumy nároku a reálna výška bonusu sa bude počítať podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí. Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati a s každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí.

To v praxi spôsobuje, že niektoré skupiny rodičov nezískajú maximálnu výšku daňového bonusu alebo budú mať od januára budúceho roka nárok na nižšiu sumu ako podľa starých pravidiel. Vládny návrh teda rodičom zaručí, že ak ich príjem nebude stačiť na uplatnenie celého nároku daňového bonusu, môžu si svoj čiastkový základ dane ešte navýšiť o príjem druhého rodiča. Bonus totiž môže čerpať vždy len jeden z nich do 25. roku života dieťaťa, ktoré ešte chodí do školy.

Ak bude napríklad druhý rodič spĺňať podmienky na daňový bonus len časť roka, základ dane druhého rodiča sa navýši len o pomernú časť podľa počtu mesiacov, kedy ich druhý rodič spĺňal.

Počet vyživovaných detíBonus na deti (čiastkový základ dane)
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %
Zdroj: Zákon o financovaní voľného času dieťaťa (bonus na deti)

Zle vyplatený bonus sa vracať nebude

Okrem zmien pri výške sa zmenili aj podmienky nároku. Získa ho každý rodič s príjmom už od jedného eura. Pred zmenami musel jeho ročný príjem dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta aj s tým, že ak bude daňový bonus podľa starých pravidiel do konca tohto roka pre rodiča výhodnejší ako ten pred júlom, firma bude rodičovi vyplácať pre neho výhodnejšiu sumu. To isté platí aj pri ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní za tento rok.

Zamestnávateľ tak musí do konca tohto roka počítať zamestnancom bonus podľa nových aj podľa starých pravidiel. Ak bude pre rodiča výhodnejšie uplatňovať si daňový bonus podľa starých pravidiel, musí mu to firma uplatniť aj vo výplate. Od januára budúceho roka to už platiť nebude. Podľa starých pravidiel mali rodičia detí do šesť rokov nárok na 47,14 eura, pri deťoch od šesť do 15 rokov poberali mesačne 43,60 eura a na deti nad 15 rokov čerpali 23,57 eura mesačne.

Súčasný návrh by mal zmeniť aj zle vyplatený daňový bonus. „Ak bol daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus,“ píšu legislatívci v návrhu. To v praxi znamená, že rodičia nebudú musieť vracať už vyplatený a priznaný daňový bonus na dieťa napriek tomu, že bol vypočítaný nesprávne.

Meniť sa bude aj výpočet bonusu v prípadoch, kedy sa mení počet detí, na ktoré si ho rodič uplatňuje. Bez ohľadu na to, ako sa ich počet zmení, výška bonusu sa uplatní ako „úhrn nárokov na daňový bonus v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus“. Bonus sa tak bude počítať za každý mesiac a podľa počtu detí, na ktoré si ho vtedy mohol uplatniť.